Detaljplanen för Slottsträdgården 3 med mera, Stallhagen, dp 1664

Detaljplanen vann laga kraft 20 januari 2011.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att göra det möjligt att komplettera med bostäder. Det ska ske med flerbostadshus. De ska byggas direkt bredvid ett villaområde med centralt läge. Det kan ske genom att utnyttja en fastighet som står inför en förändring.

Planområdet delas på två huvuddelar. Dels i en nordlig del. Där ska byggnaderna i skala och gestaltning ansluta till den villabebyggelse som finns runt omkring. Dels i en sydlig del. Där ska byggnaderna byggas i en park som i skala ansluter till Stallhagsparken och topografin.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se