Detaljplan för Skästa Hage, Lillhärad, dp 1672

Detaljplanen vann laga kraft 30 september 2008.

Om detaljplanen

Planens syfte är att ge möjlighet för att bygga bostäder och eventuellt en förskola.

Detaljplanens handlingar

Inom planområdet har strandskyddet blivit upphävt. Beslutet blev taget den 14 februari 2017.

Beslut om upphävt strandskydd vid Skästa hage inom området för detaljplan dp 1672 Pdf, 1.2 MB.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se