Detaljplan för Ringborren 13 och 15, Hälla, dp 1683

Detaljplanen vann laga kraft 3 juni 2010.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att tillåta handel med livsmedel och annan handel inom fastigheten. Just nu finns det sportanläggning, mindre industri och handel på området. I den detaljplan som gäller tillåts inte handel med livsmedel.

Planområdet ligger på verksamhetsområdet i västra delen av Hälla. Det ligger cirka 4 kilometer öster om Västerås centrum. Planområdet angränsar till Hälla köpcentrum i öster. I norr till Stockholmsvägen och det innefattar fastigheterna Ringborren 13 och 15.

Miljökonsekvensbeskrivningen gäller för situationen då den yta som är uthyrningsbar var 26 000 kvadratmeter. Efter utställningen minskades den yta som är möjlig att hyra ut till 20 000 kvadratmeter. Samt att volymen på tillbyggnader begränsades till en våning.

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se