Detaljplan för statsdelen Lillhamra, etapp 1, Västerås, dp 1695

Detaljplanen vann laga kraft 8 november 2010.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att fullfölja de intentioner som finns i planprogram för Östra Västerås. Där med fokus på stadsdelen Lillhamra. Det innebär att i delar av stadsdelen Lillhamra ska det bli möjligt att fler bygga bostäder. De är planerade för cirka 300 lägenheter.
Planeringen och gestaltningen utgår från trädgårdsstadens idéer. Det betyder en varierad bebyggelse som hålls samman av ett enhetligt gaturum.

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se