Detaljplan för kvarteret Fallskärmen, Norra Hässlö, dp 1700

Detaljplanen vann laga kraft 23 mars 2009.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att införa planbestämmelser som medger handel med skrymmande varor, verksamheter som inte stör omgivningen samt kontor. Dessa ska gälla för området i helhet. Området ska även få en större flexibilitet. Det sker genom att större delen av området får bebyggas.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se