Detaljplan för del av Västerås 4:85, Södra Erikslund, dp 1703 

Detaljplanen vann laga kraft 28 december 2009.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att göra befintligt verksamhetsområde för handel, kontor och lätt industri större. Förutsättningen för det är att tre kraftledningar samordnas längs E18. Det frigör cirka 35 000 kvadratmeter mark för verksamheter.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se