Detaljplan för Tegelbruket och Tegelladan, Framnäs, dp 1707

Detaljplanen vann laga kraft 23 juni 2009.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att anpassa detaljplanen till befintliga förhållanden och till att utöka byggrätten. Då finns möjlighet att bygga till och på de enbostadshus som finns i kvarteret. Planen tillåter även att byggnaderna delvis får inredas för kontor och hantverk. Det får ske med högst 25 procent av byggnadernas bruttoarea.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se