Detaljplan för Stadsträdgården, Fågelvik, dp 1710

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 7 juli 2014.

Om detaljplanen

Planens syfte är att

  • att låta området vid stranden vara tillgängligt för allmänheten
  • att göra värdet av upplevelser i området högre
  • att studera och göra gång- och cykelvägens sträckning, genom området, mer tydlig
  • att bevara och utveckla området för odlingslotter
  • att pröva möjligheten att bygga bostäder på Stadsträdgårdens område
  • att se om planen kan göras i samklang med områdets naturvärden.

Planen ska ge förutsättningar för att bygga cirka 60 lägenheter i småhus och flerfamiljshus.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se