Detaljplan för Livia 15 med flera, Västerås, dp 1719

Detaljplanen vann laga kraft den 12 maj 2015.

Om detaljplanen

Den nu­varande planen tillåter handel och kontor inom fastig­heten Livia 15. Sökande vill ut­öka planen så att den även om­fattar ut­bildning och boende. I dag bedrivs ut­bildning för vuxna i en del av lokalerna. Den verk­sam­heten har just nu till­fälligt bygg­lov. Det bör läggas fast i en plan för att vara säker på att ut­bildning kan fort­sätta ske inom fastig­heten även i fram­tiden. Det finns be­hov av bo­städer i centrum. En pröv­ning kommer att ske om de övre våningarna kan vara lämpliga för detta ända­mål.

Flygbild över kvarteret Livia 15.

Flygbild över kvarteret Livia 15

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stad­sbygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se