Detaljplan för Slakteriet med mera, Sjöhagen, dp 1723

Detaljplanen vann laga kraft den 28 maj 2010.

Om detaljplanen

Planens syfte är att:

  • utöka kvartersmark inom nuvarande allmän platsmark för att förbättra transportmöjligheterna inom Slakteriet 7
  • pröva lämplig placering för ny infart från Sjöhagsvägen till Slakteriet 3
  • möjliggöra för handel-, industri-, kontor- och restaurangändamål inom Slakteriet 3 och 8
  • ge Fregatten 5 och 7 möjlighet att stänga av del av Skeppsgatan för allmän trafik, genom att överföra allmän gatumark till kvartersmark, samt säkra Bäcklundens och Kapellbäckens gröna värden.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stad­sbygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se