Detaljplan för Skulptören 1 och del av Västerås 4:85, Erikslund, dp 1729

Detaljplanen vann laga kraft 22 juni 2010.

Om detaljplanen

Syftet med ändringen av planen är att göra fastigheten Skulptören 1 större. Det innebär att en mindre del, cirka 500 kvadratmeter, som nu är parkmark blir kvartersmark. Användningen av den marken ska vara lika den verksamhet som finns i dag. Vi föreslår att fastighetens användning ändras så att den gäller för centrumverksamhet. Det betyder att det går att ha handel, kontor och restaurang på området.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se