Detaljplan för Fullerö 2:1 med flera, Fullerö brygga, dp 1730 

Detaljplanen vann laga kraft 29 mars 2010.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att skapa byggrätter vid Fullerö brygga. Tanken är för enbostadshus på tre befintliga, friköpta tomter. I dag begränsas storleken på byggnader med områdesbestämmelser.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se