Detaljplan för del av kvarteret Isolatorn, Gideonsberg, dp 1732 

Detaljplanen vann laga kraft den 8 oktober 2012.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ändra användning av ett verksamhetsområde till bostadskvarter. I förslaget finns cirka 280 lägenheter. Vi föreslår att det blir byggnader med 4-6 våningar samt punkthus som blir upp till 10 våningar.

Vi vill också ändra användningen av övriga delar av området till icke störande verksamheter, kontor och handel. Det ska ske på en begränsad yta och hotell tillåts inte.

Inom området finns även möjlighet till förskola och stadsdelsservice i bottenvåning mot gata. Parkering till bostäder kommer att ske i garage under mark.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se