Detaljplan för Skerike-Tibble 3:10, dp 1742

Detaljplanen vann laga kraft den 9 januari 2014.

Om detaljplanen

Planes syfte är att göra möjligt för nybyggnation av sju småhus. De ska ligga i anslutning till befintliga villatomter samt en hästgård. Husen ska vara fördelade på två skilda områden inom fastigheten Skerike-Tibble 3:10.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se