Detaljplan för del av Västerås 4:85, Erikslund, dp 1748

Detaljplanen vann laga kraft 28 oktober 2010.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att överföra naturmark till kvartersmark. Då kan vi lösa frågan om att ansluta en gata för lokaltrafik till en cirkulationsplats. Det här är inom fastigheten Västerås 4:85. Marken behöver vara kvartersmark för att en fastighetsreglering ska kunna göras. I förslaget ändras även en del av cirkulationsplatsen till att vara lokalgata. Den hamnade i slutprojekteringen inom område för naturmark.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se