Detaljplan för Gäddeholmsvägen, etapp 2, del av Gäddeholm 2:1, dp 1749

Detaljplanen vann laga kraft den 18 juni 2014.

Om detaljplanen

Planens huvudsakliga syfte är att ge möjlighet för att bygga en 2,5 kilometer lång väg, med tillhörande cykelbana.

Den etapp av vägen som planeras nu, ansluter i norr till den första delen av Gäddeholmsvägen. Den vägen ansluter i sin tur till Stockholmsvägen väster om Irsta. I söder avslutas den här etappen av vägen vid Råmarbo och det planerade bostadsområdet Malmen 1.

Det är tänkt att vägen ska fortsätta söderut genom bostadsområdet Malmen 1, med anslutning till Fröholmenvägen. En förlängning av vägen går sen även vidare söderut mot Södra Kärrbolandet.

Det är tänkt att etapp två av vägen på lång sikt ska bli en huvudgata genom den framtida serviceorten Gäddeholm.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se