Detaljplan för samförbränningsanläggning, Västra Hamnen, dp 1751

Detaljplanen vann laga kraft 30 december 2011.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet att utveckla kraftvärmeverket. Det sker genom ännu en panna. Det blir en samförbränningspanna där både avfall och biomassa kan användas som bränsle. Både värme och el kommer att produceras. Panna och upplag kommer att ligga i anslutning till det befintliga kraftvärmeverket i Västra Hamnen. Området utnyttjas redan i dag för upplag och annan verksamhet. Därför ger planen tillåtelse till en högre höjd på byggnaden. (Dock inte högre än nuvarande kraftvärmeverk). Det gäller i vissa delar av området.

Planen reglerar också att allmänhetens tillträde till området och gatorna blir begränsat. Ett gestaltningsprogram kommer att kopplas till detaljplanen. Det ser till att byggnaderna och dess omgivning får en god arkitektur och utformning.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se