Detaljplan för Irsta-Lista 5:6, Irsta, dp 1757

Detalj­planen vann laga kraft den 12 april 2016.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga nya bo­städer i om­rådet. I an­sökan före­slås mellan 20-30 bo­städer. För­slaget om­fattar såväl rad­hus, par­hus och som fri­liggande hus. An­talet hus beror på vilken typ av hus som väljs. För stycke­byggar­tomter blir det en mindre ex­ploatering, väljer man grupp­hus får det plats fler hus.

Planprogram för Irsta, pp 27

Detaljplanens handlingar

Kartillustration över planområdet i Irsta.

Kartillustration över planområdet

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se