Detaljplan för kvarteret Missionskyrkan och del av Västerås 2:113, Pettersberg,
dp 1760

Detaljplanen vann laga kraft den 22 februari 2013.

Om detaljplanen

Planens syfte är

  • att inom planens område tillåta och reglera nybyggnation av bostäder
  • att reglera gränserna mellan ändamål för bostad, kyrka och allmän platsmark
  • att göra en bättre lösning för entré norr om kyrkan för Ansgarsförsamlingen
  • att göra det möjligt för en utbyggnad av Ansgarskyrkan för en utvidgad barnomsorg.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se