Detaljplan för Stjärnhimmeln 4 och 5, Vetterstorp, dp 1764

Detaljplanen vann laga kraft den 27 december 2012.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är möjligt att bygga två punkthus med cirka 55 lägenheter på planområdet. Punkthusen är 8 plus 1 våningar höga. I samband med det ska en befintlig enplansbyggnad med en närbutik och några tomma lokaler rivas.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3