Detaljplan för Ringborren 13, Östra Skiljebo, dp 1765

Detaljplanen vann laga kraft den 19 december 2011.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att tillåta handel, kontor och småindustri på kvartersmark. I syftet ingår också att göra möjligt för att en ny gata och en ny cirkulationsplats ska anläggas. Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se