Detaljplan för del av kvarteret Skalden med flera, Karlsdal, dp 1767

Detaljplanen vann laga kraft den 11 januari 2013.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det går att komplettera med bebyggelse i kvarten Engelbrekt och Skalden. Syftet är också att ge möjlighet för en påbyggnad av parkeringshuset på Gude 9.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se