Detaljplan för kvarteret Nella, Vasastaden, dp 1768 

Detaljplanen vann laga kraft 22 mars 2012.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att skapa byggrätter för befintlig bebyggelse i kvarteret Nella samt att reglera framtida bebyggelse. Vi utreder också om nya avstyckningar kan tillåtas inom kvarteret samt hur områdets kulturhistoriska värden kan tas tillvara.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se