Detaljplan för del av Västerås 1:209 och Ida 27, Djäkneberget, dp 1771

Detaljplanen vann laga kraft den 10 juli 2013.

Om detaljplanen

Det huvudsakliga syftet med planen är att göra det möjligt för en permanent lösning till förmån för fridlysta grodor, paddor och ödlor. Det sker genom minskade barriäreffekter när djuren rör sig mellan vintervistelse på parkmark och trädgårdar i väster och parkens dammar i öster.

Planförslaget innebär

  • en avstängning för biltrafik på delar av Djäknebergsgatan
  • en utveckling av parkens västra del
  • även möjlighet för ett skydd av de kulturhistoriska och arkitektoniska värdena i vattentornet och vattenborgen.

I planen ingår också en översyn av parkeringar samt en fastighetsreglering av fastigheten Ida 27 planområdets södra del.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se