Detaljplan för Frösåker 1:20 med flera, dp 1772

Detaljplanen vann laga kraft 26 juli 2012.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ändra byggrätterna i planområdet. Då kan 8 friliggande villor uppföras på mark som tidigare planerats för 4 friliggande villor. Byggrätten per fastighet ändras från 450 till 250 kvadratmeter.

Planhandlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär Länk till annan webbplats.

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se