Detaljplan för Gas­klockan 10, Munkängen, dp 1773

Detalj­planen vann laga kraft den 20 maj 2014.

Om detaljplanen

Planens syfte är att ändra an­vändningen av marken inom fastig­heten Gas­klockan 10. Det ska vara tillåtet att ha kontor, handel, samt industri­verk­samheter.

Detalj­planen ska också se till att den be­fintliga bygg­naden får behålla sin karak­tär. Det föreslås en ny in- och ut­fart mot Kungs­ängs­gatan i planen.

Tegelbyggnad på kvarteret Gasklockan 10.

Tegelbyggnad på kvarteret Gasklockan 10

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se