Detaljplan för Hagbard 3, Kyrk­backen, dp 1775

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 29 maj 2015.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är lämp­ligt att göra en om- och till­byggnad av fastig­heten Hagbard 3. De lo­kaler som finns i bygg­naden be­höver an­passas till den verk­samhet som på­går där i dag. Det finns också behov av att öka till­gäng­lig­heten till dessa lo­kaler.

Vy från Västra Kyrkogatan mot kvarteret Hagbard 3 vit gavel på befintlig byggnad bakom metallstaket.

Vy från Västra Kyrkogatan mot kvarteret Hagbard 3

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stad­sbygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se