Detaljplan för Mälarparken och Mälarparksvägen, Öster Mälarstrand, dp 1777

Detaljplanen vann laga kraft den 18 november 2013.

Om detaljplanen

Syftet med detaljplanen är att fullfölja två av intentionerna som finns i den fördjupade översiktsplanen för Centrala Mälarstranden. Det görs genom att:

  • Pröva om det finns möjlighet att delvis dra en ny sträckning av Mälarparksvägen. Den skulle gå från Björnövögen fram till Öster Mälarstrands allé. Samt att göra en ny anslutning från Mälarparksvägen till Björnövägen. Förutom det ska även möjligheten att göra en gång- och cykelväg längs med Mälarparksvägens nya sträckning prövas.
  • Säkerställa Mälarparkens värden som naturmark och att göra parken mer värdefull för att vistas i.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se