Detaljplan för Lennart 17 och 18, Centrum, dp 1779

Detaljplanen vann laga kraft den 23 september 2014.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ändra ändamålet för fastigheten från enbart handel till centrumändamål. Det betyder att kvarteret kan innehålla fler funktioner än bara handel. Det kan till exempel vara kontor, restaurang, hotell eller bibliotek med flera. Det ska bli möjligt att göra bostäder av de lokaler som ligger i den norra delen.

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se