Detaljplan för Tumstocken 3, Hemdal, dp 1780

Detaljplanen vann laga kraft den 4 april 2014.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ändra användningen av marken till bussgata och park. Enligt den plan som gäller i dag är marken till för bostadsändamål, men den är obebyggd.

Den utfart som finns i dag, från Tegnérgatan mot Vargbogatan, kommer att finnas kvar för allmän trafik.

Den aktuella detaljplanen är en del av genomförandet av projektet Smartkoll, (den nya busstrafiken). Huvudsyftet med Smartkoll är att kraftigt öka resande med kollektivtrafiken i Västerås. Detta ska ske med hjälp av rakare busslinjer, tätare trafik och kortare restid.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se