Detaljplan för del av Västerås 4:86, Vallby, dp 1781

Detaljplanen vann laga kraft den 10 juni 2014.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet att ändra vändningen av marken inom en del av planområdet från park till gata. Ändringen gör det möjligt att koppla ihop Vallby skolgata med Härbregatan i närheten av Norra Vallbyskola. Genom det här blir det möjligt med buss- och biltrafik mellan gatorna. Den nya gatan kommer att kunna utnyttjas av bland annat en ny busslinje mellan Vallby och centrala Västerås. Gatan kommer också öppnas för biltrafik. Det kommer att förbättra flöden mellan områden. Nya busshållplatser kommer att placeras inom planområdet.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stadsbyggnadsförvaltningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detaljplaner. I byggnadsnämnden eller kommunfullmäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen överklagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den blivit antagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se