Detaljplan för Stenåldern 3, Bjurhovda, dp 1785

Detaljplanen vann laga kraft den 22 december 2015.

Om detaljplanen

På fastig­heten Sten­åldern 3, har det tidigare varit för­skola. Nu har be­hovet av för­skolor i om­rådet minskat. Där­för har verk­sam­heten lagts ned. Fastig­hets­kontoret före­slår att marken ska an­vändas för bo­städer, och då i första hand för en ny grupp­bostad. Dock bör användnings­sättet vara flexibelt. Det bör prövas om tomten även kan nyttjas för ett mindre kontor.

Vy över planområdet efter markberedning, med träd och byggnader i bakgrunden.

Planområdet efter markberedning

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se