Visa sökformulär

Detaljplan för Stenåldern 3, Bjurhovda, dp 1785

Detaljplanen vann laga kraft den 22 december 2015.

Om detaljplanen

På fastig­heten Sten­åldern 3, har det tidigare varit för­skola. Nu har be­hovet av för­skolor i om­rådet minskat. Där­för har verk­sam­heten lagts ned. Fastig­hets­kontoret före­slår att marken ska an­vändas för bo­städer, och då i första hand för en ny grupp­bostad. Dock bör användnings­sättet vara flexibelt. Det bör prövas om tomten även kan nyttjas för ett mindre kontor.

Vy över planområdet efter markberedning, med träd och byggnader i bakgrunden.

Planområdet efter markberedning

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

E-post: kontaktcenter@vasteras.se Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3
Fyll i e-postadress eller telefonnummer om du vill att vi ska svara på ditt meddelande.


När du skickar in ditt meddelande kommer det att omvandlas till ett e-postmeddelande. E-post till kommunen betraktas normalt som en allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen. Det innebär bland annat att den är offentlig och att allmänheten och massmedierna har rätt att ta del av innehållet. E-post till våra myndigheter registreras precis som vanlig post hos respektive myndighet. Därefter sänds den vidare till den enhet eller person som berörs.

Uppgifterna du fyller i här och sedan sänder in till oss kommer att skickas i okodad form över Internet.

Tänk på sekretessen; skicka aldrig konfidentiella uppgifter. I dessa fall ber vi dig kontakta oss på telefon.
Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.