Detaljplan för Back­sippan 16-19, Gideons­berg, dp 1790

Detaljplanen vann laga kraft den 10 november 2015.

Om detaljplanen

Planens syfte är att ge möjlig­het att även ha bo­städer på om­rådet. I den plan som gäller nu är ända­målet för marken endast skola och centrum.

Vy från korsningen Gideonsbergsgatan och Backsippsgatan mot byggnad använd för Gideonsbergskyrkans verksamhet.

Vy från korsningen Gideonsbergsgatan och Backsippsgatan

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se