Detaljplan för Lorens 14 och 16, Centrum, dp 1792

Detaljplanen vann laga kraft den 18 november 2013.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ge möjlighet att ha teknisk verk­samhet i form av upp­levelser och ut­ställning i kombination med en gymnasie­skola. Samt att ge möjlig­het till en flexibel verk­sam­het i fram­tiden. Detta genom att tillåta centrum­ändamål.

Motivet till plan­läggningen är, enligt an­sökan, att kunna utöka ända­målet för fastig­heten. I dag har den mark­an­vändningen handel och bo­städer, och där­för krävs det att detalj­planen ändras.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se