Detaljplan för Illern 2, Vega, dp 1801

Detaljplanen vann laga kraft den 11 november 2014.

Om detaljplanen

Planens syfte är att pröva om det är lämpligt att bygga fem rad­hus på tomten. Tomten är 1250 kvadrat­meter stor. Rad­husen ska smälta in väl i om­givningen med material­val, skala och form.

Vega har studerats som bostads­område. Efter det har man gjort be­dömningen att rad­hus är en boende­form som efter­frågas med tanke på stor­lek och pris­läge. Stads­bild och trafik är viktiga frågor som vi har arbetat med vid prövningen av detalj­planen.

Illustration av framtida bebyggelse på Illern 2.

Illustration av framtida bebyggelse på Illern 2

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se