Detaljplan för Signalisten 18 och del av Västerås 3:45, Hässlö, dp 1803

Detalj­planen vann laga kraft den 16 juni 2015.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva möjlig­heten att utöka marken för Signalisten 18. Det skulle i så fall ske söder ut på en del av Västerås 3:45. Genom det kan trafik­situa­tionen inom fastig­heten bli bättre, och i sam­band med det ut­ökas även dagens bygg­rätt.

Flygbild över planområdet på Hässlö.

Flygbild över planområdet på Hässlö

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se