Detaljplan för del av Badelunda-Tibble 3:15 med flera, ridanläggning och skola vid Brandthovda IP, dp 1804

Detaljplanen vann laga kraft den 27 september 2021.

Om detaljplanen

Syftet med detalj­planen är att pröva om det finns möjlig­het att bygga en skola och en rid­an­läggning inom plan­området. Planen ska också om­fatta delar av Brandt­hovda IP samt åker­marken norr om den. I dessa delar är inten­tionen att ha samma an­vändning som i dag, samt ge möjlig­het till att bygga en ny gång- och cykel­väg. Den ska binda samman Bjurhovda­gatan i norr med Stockholms­vägen i söder.

Plan­området är nästan 20 hektar stort och ligger öster om villa­om­rådet Brandthovda. Det är för­delat på cirka 10 hektar på vardera sida om Tortuna­vägen. Om­rådet om­fattar dels delar av Brandthovda IP, dels åker­marken norr om Brandthovda IP samt även åker­mark och holmar öster om Tortuna­vägen.

Vy över planområdet med åkermark och några hus och skogen i bakgrunden.

Vy över planområdet

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se