Detaljplan för Gruffet 1:4-1:46, Gruffets Holme, dp 1805

Detalj­planen vann laga kraft den 12 april 2016.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det går att ut­öka de bygg­rätter som finns i om­rådet. Det skulle ge möjlig­het till året­runt­boende. Syftet är också att be­hålla om­rådets karaktär och därför inte skapa några nya fastig­heter.

Flygbild över Gruffets Holme.

Flygbild över Gruffets Holme

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se