Detaljplan för Orren 9, Vega, dp 1806

Detalj­planen vann laga kraft den 22 september 2015.

Om detaljplanen

Planens syfte är att pröva plan­ändring för att i första hand ge möjlig­het för bostäder. Även bygg­nation av en för­skola kan bli möjlig inom en del av om­rådet.

Plan­området är drygt 5 000 kvadrat­meter stort. Inom om­rådet står en bygg­nad som används som skola. Enligt plan­förslaget kommer skol­bygg­naden att rivas och er­sättas med flerbostads­hus.

Flygbild över kvarteret Orren 9.

Flygbild över kvarteret Orren 9

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se