Detaljplan för Blåsbo 7, Blåsbo, dp 1810

Detaljplanen vann laga kraft den 21 mars 2016.

Om detaljplanen

Planens syfte är att pröva om det är lämp­ligt att stycka av fastig­heten och bygga ett nytt en­familjs­hus.

Detaljplanens handling

Plankarta med illustration och plan- och genomförandebeskrivning för detaljplan dp 1810 Pdf, 1.7 MB.

Vy mot planområdet sett från korsningen Sankta Ursulas Väg och Kullavägen.

Vy mot planområdet sett från korsningen Sankta Ursulas Väg och Kullavägen

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se