Detaljplan för området Tångsta, Harkie-Kärrbo, dp 1812

Detalj­planen vann laga kraft den 8 januari 2020.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva möjlig­heten till att öka ut bygg­rätten för fastig­heterna inom om­rådet. Det betyder att det kan gå att bygga större än vad som är tillåtet i dag.

Vy över Mälaren från Tångsta.

Vy över Mälaren från Tångsta

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se