Detaljplan för del av Västerås 4:85, Erikslund, dp 1815

Detalj­planen vann laga kraft den 7 juli 2015.

Om detaljplanen

Syftet med änd­ringen av planen är ändra planens ända­mål. Det vill säga att föra över mark med plan­be­täckning "Natur" till kvarters­mark med ända­mål ”Industri, handel och kontor”. Änd­ringen görs för att hitta en lösning som fungerar för fastig­heten Kran­linan 1.

I dag används fastig­heten Kranlinan 1 som parkering. På om­rådet finns ingen växt­lighet och all yta är hård­gjord.

Parkering på fastigheten Kranlinan 1

Parkering på fastigheten Kranlinan 1

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se