Detaljplan för del av Västerås 2:111, Hacksta, dp 1817

Detaljplanen vann laga kraft den 19 februari 2019.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att möta den efter­frågan på mark som finns i an­slutning till Västerås hamn.

Fördjupad översiktsplan för Västerås hamn och Hacksta föp 67

Flygbild över planområdet på Hacksta.

Flygbild över planområdet

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se