Detaljplan för Fält­mätaren 31, Brandt­hovda, dp 1819

Detaljplanen vann laga kraft den 20 oktober 2015.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva möjlig­heten att bygga ett drive-in-lager på mark som det inte får byggas på. Mark som man inte får bygga på kallas för prick­mark.

Under plan­processen ska det finnas möjlig­het att utöka planen. Det skulle i så fall ske på fastig­heten Västerås 3:59, mellan kvarteret Fält­mätaren och Öster­leden.

Mark som i dag har ända­mål för parkering och är dåligt ut­nyttjad kan då prövas för ända­målet små­industri. Du ser ut­redningens om­råde markerat på kartan.

Kartbild över kvarteret Fältmätaren 31 på Brandthovda.

Kartbild över kvarteret Fältmätaren 31 på Brandthovda

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se