Detaljplan för Kungsängen 14, Ängsgärdet, dp 1822

Detaljplanen vann laga kraft den 26 maj 2016.

Om detaljplanen

Planens syfte är främst att ge möjlig­het för bo­städer. Det gäller för hela fastig­heten utom i Konsums gamla bageri. Bageriet ska be­varas och ha skola och centrum som ända­mål. I centrum­ända­mål in­går bland annat butiker, service, gym och kontor. Samt även hotell, bank och olika typer av bygg­nader för religiös och kulturell verk­samhet.

Syftet med planen stämmer bra överens med Västerås översikts­plan 2026. Där står bland annat att Ängs­gärdet är ett om­råde som kan ut­vecklas och för­nyas. I stads­delen ska både bo­städer, arbets­platser men även parker och mötes­platser finnas.

Flygbild över planområdet på Ängsgärdet.

Flygbild över planområdet på Ängsgärdet

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se