Detaljplan för Lindaren 2, samt del av fastig­heten Västerås 3:11 och Västerås 3:12, Malma­berg, dp 1823

Detaljplanen vann laga kraft den 18 maj 2016. 

Om detaljplanen

Syftet med planen är att pröva om det är lämpligt att för­täta i stads­delen Malma­berg. Det ska ske genom att bygga två nya bostads­hus, med cirka 45 nya lägen­heter. Husen ska ligga på delar av fastig­heterna Lindaren 2 och Västerås 3:11.

Flygbild över Malmaberg där planområdet är inringat med röd linje.

Flygbild över planområdet på Malmaberg

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se