Detaljplan för Bäckby centrum, Bäckby, dp 1824

Detaljplanen vann laga kraft den 23 oktober 2018.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att ut­veckla om­rådet. Det ska ske i enlig­het med de visioner som presenterades i plan­programmet för Bäckby, pp 31. Det an­togs i december 2013. I arbetet med planen ska vi i centrum titta på en för­ändrad trafik­struktur samt även fler nya bo­städer.

Planprogram pp 31 för Bäckby

Följ utvecklingen på Bäckby, Bäckby.nu

Visionsbild över planområdet som omfattar en del av Bäckby centrum, här markerad med rött streck. Illustration av FOJAB arkitekter. 

Visionsbild över planområdet som omfattar en del av Bäckby centrum, här markerad med rött streck. Illustration av FOJAB arkitekter.

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valt­ningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska antas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se