Detaljplan för del av Allmogekulturen 10, Vallby, dp 1826

Detaljplanen vann laga kraft den 12 januari 2016.

Om detaljplanen

Syftet med planen är att göra det möjligt att bygga bo­städer på fastig­heten. På så sätt för­tätas staden och fler kan ta del av den service som finns på Vallby i dag.

Detaljplan för Matboden 1, Vallby, dp 1825

Illustration av ett av förslagen till tänkt byggnation på planområdet.

Illustration av ett av förslagen till tänkt byggnation på planområdet

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se