Detaljplan för Kornknarren 1 med flera, Råby, dp 1827

Detaljplanen vann laga kraft den 21 februari 2019.

Om detaljplanen

Planens syfte är att pröva om det är möjligt att bygga nya bo­städer. Husen kan byggas med olika vånings­höjd för att passa de för­ut­sätt­ningar som platsen har. Syftet är också att ge möjlighet för att bygga en för­skola och ett äldre­boende. Det ska även finnas möjlig­het att ha verk­sam­heter som butiker och service i del av botten­våningarna.

Flygbild med planområdet på Råby markerat med gul linje.

Flygbild med planområdet markerat med gul linje

Detaljplanens handlingar

Så här jobbar vi

Så här jobbar vi

Det är stads­bygg­nads­för­valtningen i Västerås stad som arbetar med att ta fram detalj­planer. I bygg­nads­nämn­den eller kommun­full­mäktige tas beslut om att planen ska an­tas. Om ingen över­klagar planen vinner den laga kraft efter tre veckor från att den har blivit an­tagen.

Kontakta oss

Kontaktcenter för bygglots, miljö, gator och parker

Kontaktcenter hjälper dig med frågor som rör bygg och miljö, gator och parker och ger övrig hjälp inom området.

Besöksadress: Stadshusentrén, Fiskartorget
Öppettider: Vardagar klockan 08.00-16.30.

Via formulär: Kontaktformulär

Telefonnummer: 021-39 00 00, knappval 3

kontaktcenter@vasteras.se